VPBank
Kiểm soát hạn mức thẻ phụ

Đối với khách hàng có nhiều thẻ phụ, hiện tại hạn mức của “thẻ chính” cũng chính là hạn mức của “thẻ phụ”, vì vậy đôi khi chúng ta không thể kiểm soát được tình hình chi tiêu của từng thẻ phụ và giới hạn nó.


Tuy nhiên, hiện tại VPBank chưa có hỗ trợ giới hạn hạn mức của thẻ phụ, vì vậy nếu như Quý khách thực sự cần thiết việc tách biệt và kiểm soát này, hãy đăng ký mới một thẻ tín dụng chính khác, lúc này các thẻ sẽ được sử dụng tách biệt và độc lập.

Facebook comments