24  triệu/năm

hoàn tiền
mọi giao dịch

X2

giao dịch
ngoại tệ0.5% cho chi tiêu từ 0 đến 30 triệu

1% cho chi tiêu trên 30 triệu đến 90 triệu

2% cho chi tiêu trên 90 triệu đến 120 triệu

3% cho chi tiêu trên 120 triệu

* Số tiền hoàn lại tối đa 2.000.000 VND/kỳ sao kê.
Chi tiêu tối thiểu 10 triệu để được hoàn tiền
(Sắp ra mắt)

0.3% cho chi tiêu từ 0 đến 15 triệu

0.5% cho chi tiêu trên 15 triệu đến 45 triệu

1% cho chi tiêu trên 45 triệu đến 60 triệu

1.5% cho chi tiêu trên 60 triệu

* Số tiền hoàn lại tối đa 1.000.000 VND/kỳ sao kê.
Chi tiêu tối thiểu 05 triệu để được hoàn tiền

TÍNH TOÁN TIỀN HOÀN LẠI

Chọn loại thẻ:

Tổng chi tiêu hàng tháng:

Tổng tiền hoàn lại hàng tháng:

(đơn vị: VNĐ)

Chi tiêu bằng VND (A):

45.000.000 VND
30 90 120


Chi tiêu bằng ngoại tệ quy đổi thành VND (B):

0 VND
30 90 120


Tổng chi tiêu xét hoàn tiền VND: Tổng = A + 2xB

0 VND
10 30 90 120

0.5% 1% 2% 3%